Actuele informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

Op deze pagina staan en/of worden actuele en belangrijke zaken vermeld.
Dit zullen voornamelijk zaken op Wet- en regelgeving gebied zijn.

Onderwerpen

Actuele zaken (klik op de link) Datum
Zaak Zeeland uitslag Raad van State 20 aug 2016
Zaak Zeeland wederom gewonnen rechtszaak 30 maart 2016
Verklaring Geen Bezwaar uitleg over de VGB 29 nov 2015
DGAC toelating schermen nieuwe regelgeving inschrijving luchtvaartuigregister 12 nov 2015
Paramotortrike situatie 11 nov 2015
Vrijstelling vrijstelling onder voorwaarden in het kort 01 jul 2015

Zaak Zeeland

Update: 30 maart 2015

Wederom uitspraak inzake onredelijk beleid provincie Zeeland m.b.t. gemotoriseerd schermvliegen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant (Middelburg) heeft in haar uitspraak van 15 maart 2016 vastgesteld dat het gewijzigde beleid van de provincie Zeeland ten aanzien van gemotoriseerd schermvliegen (paramotorvliegen) de toets aan kritiek niet kan doorstaan en daardoor als onredelijk moet worden aangemerkt. De rechtbank verklaarde het door Erik Chute Store ingestelde beroep tegen het opnieuw weigeren van de afgifte van een TUG-ontheffing gegrond.

Omdat het college van GS tegen een eerder uitspraak geen hoger beroep had ingesteld staat in rechte vast dat het beleid van de provincie ten aanzien van paramotorvliegen onredelijk is. De rechtbank komt tot het oordeel dat het door Erik Chute Store bestreden besluit geen stand houdt, omdat ook dat is gebaseerd op het gewijzigde beleid, waarvan de rechtbank eerder heeft geoordeeld dat dat onredelijk is. Het college van GS zal opnieuw een besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank geeft GS in overweging om daarbij het beleid buiten toepassing te laten en een afweging te maken op basis van individuele belangen.

Klik hier om het verloop en de uitspraak te lezen (PDF bestand van 3.3mb opent in een nieuw venster).

Ronald Schnitker en Pim van Asch verleenden juridische bijstand.

VERKLARING GEEN BEZWAAR

Update: 29 november 2015

De "Verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid" van de burgemeester van de betreffende gemeente is een voorwaarde, die hoort bij de vrijstellingsregeling voor gemotoriseerde schermvliegtuigen.

Referentie (in het kort):

Algemeen - Zie Regeling burgerluchthavens
Artikel 18

1. Van het verbod bedoeld in artikel 8.1a, derde lid, eerste volzin, van de wet worden onder andere vrijgesteld:
Luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen (lid 1, onderdeel f).

2. Van de in lid 1, onderdeel f bedoelde vrijstelling kan slechts gebruik worden gemaakt onder de voorwaarden dat

A. de gebruiker van de luchthaven beschikt over een door de burgemeester van de gemeente waar de luchthaven is gelegen, in verband met de openbare orde en veiligheid, afgegeven verklaring van geen bezwaar

en

B. dat de gebruiker van de luchthaven mededeling doet van de afgifte van deze verklaring aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Ontwikkelingen

Inmiddels hebben we geleerd, dat er diverse gemeenten (burgemeesters) zijn, die de VVGB zonder verdere voorwaarden afgeven.
Er zijn ook gemeenten, die allerlei niet ter zaken doende restricties of extra voorwaarden opleggen.

Van belang is, dat gemotoriseerde schermvliegtuigen vrijgesteld zijn van de verplichting een luchthavenregeling te hebben.
Het betreft een vrijstelling onder drie voorwaarden (Voldoen aan de RVGLT, Verklaring van geen bezwaar, eenmalige melding bij IL&T. Uiteraard moet de eigenaar van de locatie toestemming verlenen en verder zal er na drie jaar een evaluatie plaatsvinden).

Jurisprudentie

In het verleden heeft de Raad van State zich al over deze situatie uitgesproken.

Volgens de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 december 2003 kan de burgemeester geen belangen meewegen die buiten het kader van de hem ingevolge de Gemeentewet toegekende bevoegdheid inzake handhaving van de openbare orde vallen. Expliciet werd uitgesproken dat geluidoverlast, schending van de privacy en andere vormen van hinder hier in ieder geval niet onder vallen.

In dezelfde zaak was in eerdere instantie al door de Rechtbank 's Hertogenbosch op 30 november 2001 bepaald dat de vrees voor aantasting van het woon- en leefgenot in de omgeving van het onderhavige terrein alsmede de vrees voor aantasting van de verkeersveiligheid op de nabij gelegen wegen ook overigens niet kunnen worden aangemerkt als verband houdende met de openbare orde.

"Slechts feiten en omstandigheden die gegronde vrees opleveren voor een verstoring van het ordentelijk verloop van het gemeenschapsleven, waarbij een direct gevaar dreigt of bestaat voor anderen of de rechten van anderen direct worden of dreigen te worden aangetast, kan verweerder aan weigering van een verklaring van geen bezwaar als thans in geding ten grondslag leggen."

De Praktijk

De situatie met de vrijstelling is voor alle partijen nieuw.
De trend in Nederland is, dat te veel zaken overgereguleerd zijn. De vrijstellingsregeling gaat tegen deze trend in.
De vrijstellingsregeling kent slechts drie voorwaarden. De VVGB werd als voorwaarde gesteld om de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid het laatste woord in deze te geven.

Helaas wordt de wettelijke grond voor de afgifte van de VVGB door diverse gemeente anders geinterpreteerd dan formeel de bedoeling is.

Zowel de vliegers als de gemeenten (en ook de burgers) moeten wennen aan de nieuwe situatie.
Het is in dit dan kader wellicht ook logisch, dat er onderling vooraf (tijdelijk) afspraken gemaakt worden om goed door deze gewenningsperiode heen te komen.

Uit bepaalde extra gestelde voorwaarden blijkt ook, dat de gemeenten ondanks inspanningen van de Taakgroep Paramotor, de KNVvL en het ministerie van I&M niet goed op de hoogte zijn van de vrijstellingsregeling. De gestelde voorwaraden komen dan ook enigszins vreemd over.

Voorbeelden:

 • Omwonenden moeten ingelicht worden.
 • De vlieger moet verzekerd zijn.
 • Het parkeren van auto's wordt niet toegestaan op plaatsen, waar dit volgens de wegenverkeerswet (RVV 1990) wel is toegestaan.
 • Gelimiteerd aantal vliegers, waarvan soms een aparte lijst opgesteld dient te worden.
 • Een 12 dagen limiet.
 • De vlieger moet zich aan de Wet luchtvaart en de Regeling burgerluchthavens houden.
 • Er mag niet op zondag gestart en geland worden.
 • Meldingsplicht.
 • Diverse referenties aan Wet- en regelgeving waar de vlieger zich sowieso aan moet houden.

Uit veel gestelde voorwaarden blijkt, dat de gemeenten niet op de hoogte zijn, dat de vlieger aan bepaalde wetten en regels moet houden.
De belangrijkste in deze is wellicht de RVGLT. De eisen, die in deze regeling gesteld zijn borgen immers de orde en veiligheid op de grond.

12 dagen limiet, het bewijs van onberip

De 12 dagen limiet, die regelmatig gesteld wordt is extra interessant.
De ICL (Interprovinciale Contactgroep Luchthavens) heeft de KNVvL gevraagd om de vliegers die luchtsporten bedrijven, die onder de vrijstellingsregeling vallen duidelijk te maken, dat bij 12 dagen of minder gebruik van de locatie een TUG aangevraagd dient te worden.
De achtergrond is, dat de vrijstelling alleen geldt voor structureel gebruik (13 dagen of meer, zie verder hieronder).
Daaruit voortvloeiend zou de gemeentelijke limiet van 12 dagen dus impliceren, dat de aanvrager de VVGB niet kan accepteren en alsnog een TUG aan moet vragen. Een uiterst bizarre situatie.

"Tijdelijk en Uitzonderlijk" versus "Structureel"

Een gemeente gaf aan, dat er mogelijk een knelpunt onstaat t.a.v. het bestemmingsplan vanwege "structureel" gebruik.
Dit had uiteraard te maken met de mogelijkheid van (ondergeschikt) medegebruik op een bestemming. Dit mede gebruik zien we terug in de term "Extensief Recreatief Medegebruik".
De Wet ruimtelijke ordening geeft hiermee de mogelijkheid om op een bepaalde locatie met een hoofdbestemming ook nevenactiviteiten toe te staan.

Extensief is de tegenpool van intensief. Helaas staat in de Wet niet genoemd wat "Extensief" inhoudt.

De term "structureel" lijkt aan te geven, dat de activiteit ook "intensief" uitgevoerd wordt. Dit is echter een verkeerde interpretatie.
Tegenover "structureel" staat in deze "tijdelijk".
De Wet luchtvaart schrijft voor, dat er bij het structureel gebruik van terreinen niet zijnde luchthavens een luchthavenregeling opgesteld dient te worden.

In IPO verband hebben de provincies afgesproken, dat 12 dagen of minder "tijdelijk en uitzonderlijk is". Daarmee is 13 dagen of meer "structureel" geworden.
Dus net iets meer dan eenmaal per maand (of meer). Bij minder dan 13 dagen kan immers volstaan worden met een TUG aanvraag.

Van belang is, dat gemeenten beseffen:

 • dat mede door het grillige Nederlandse weer een locatie per definitie niet zeer vaak gebruik zal worden.
 • dat de locatie slechts t.b.v. de voorbereiding, het opstijgen en landen gebruikt wordt.
 • dat de daadwerkelijke uitoefening van de luchtsport paramotorvliegen niet plaats vindt op de locatie zelf, maar in het luchtruim.
 • dat het luchtruim onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt.
 • dat deze luchtsport vrijsgesteld is en dat de drie voorwaarden door de minister gesteld zijn en deze niet aangevuld dienen te worden door de burgemeester.
 • dat de RVGLT de openbare orde en veilighied op en rond de opstijg- en landingslocatie borgt. En dat alles wat op grond van de RVGLT wordt geregeld buiten de bevoegdheden van de gemeente en provincie vallen.
 • het luchtruim valt onder het Rijk.

Conclusie

Het is een goede zaak als er een gezond overleg bestaat tussen de aanvrager en de gemeente over het gebruik van een locatie.
Het stellen van niet logische en niet ter zaken doende voorwaarden en/of voorwaarden, die door de Wet- en regelgeving al geborgd zijn moeten sowieso voorkomen worden.


DGAC TOELATING PARAMOTORSCHERMEN

Update: 21 november 2015

Aanvraag met de DGAC Scherm Toelating:

Hieronder tref je stap voor stap de procedure, die je moet door lopen om je paramotor in Nederland in te schrijven met een DGAC toegelaten scherm en een DULV of EAPR goedgekeurde paramotor:

A. Aanvraag PH nummer

 1. Je vraagt een tijdelijke PH-XXX voor een paramotor aan om je inschrijven te kunnen opstarten per mail.
 2. De mail stuur je naar: info.register@ilent.nl o.v.v PH-nummer aanvraag. In je mail zet je tevens je Naam, Adres, Woonplaats en telefoonnummer.

B. Voor je BVI aanvraag dien je:

 1. De BVI aanvraag op bouwen volgens de check list van IL&T:
  Formulier:
  Checklist inschrijving luchtvaartuig
 2. Het formulier aanvraag BVI in te vullen:
  Formulier:
  Aanvraag bewijs van inschrijving (Bvl)
 3. Algemeen beschrijvingsformulier BvL: Formulier algemene beschrijving BVI
 4. Factuur op je eigen naam (is je bewijs van eerste inschrijving)

Alle documenten stuur je ingevuld en getekend op naar IL&T afd Luchtvaartregister (adres staat op het formulier).

C. Voor je BVL aanvraag dien je:

 1. De aanvraag op te bouwen volgens de check list van IL&T: Formulier:
  Checklist afgifte - verlenging speciaal BvL voor MLA's, MLH's en schermvliegtuigen
 2. Het formulier aanvraag BVL in te vullen: Formulier:
  Checklist afgifte-verlenging S-BvL voor gemotoriseerd schermvliegen
 3. Je voeg als eerste bijlage de DULV of EAPR Keuring van je motor
 4. Je voeg als tweede bijlage de originele DGAC formulier die door de fabricant geleverd en ondertekend is.
 5. Je voeg de EN certificaat van je reserve scherm.
 6. Verklaring 2.2B invullen en toevoegen: Formulier eigenverklaring artikel 2.2B
 7. Verklaring 2.2C invullen en toevoegen: Formulier eigenverklaring artikel 2.2C
 8. Voor de Artikel 2.2d en 2.2 e dien je een Blauwboekje aan te vragen bij de KNVvL hier de de aanvraag formulier en de te doorlopen procedure: Aanvraag formulier en Uitleg Blauwboekje (het blauwboekje wordt naar IL&T gestuurd)
 9. Verklaring 9.3, 9.4, 9.5 invullen en toevoegen: Formulier eigenverklaring 9.3,4,5
 10. Verklaring 14t/m19 invullen en toevoegen: Formulier eigenverklaring 14 t/m 19
 11. Verklaring artikel 3 invullen en toevoegen: Formulier eigenverklaring artikel 3
 12. De gebruiksaanwijzing van motor, scherm en reserve uitprinten (12 blaadjes per kant mag)

Alle documenten stuur je ingevuld en getekend op naar IL&T afd Luchtvaartregister (adres staat op het formulier)

Veel succes en vliegen maar………..


PARAMOTORTRIKE

12 november 2015

Het lijkt stil aan het front, maar niets is minder waar.
De voorzitter van de taakgroep paramotor is samen met DGB (ministerie van I&M) druk bezig om de ontstane situatie bij de paramotortrikes op te lossen.

Kernpunten daarbij zijn:

 1. Definitie bepalen, zodat de trike ook een wettelijk bestaansrecht heeft.
 2. Brevet knelpunt oplossen (IL&T ziet de paramotortrike als MLA. Daar hoort een RPL(A) bij. Een schier onmogelijke situatie, die een goede en passende oplossing behoeft.
 3. Knelpunt t.a.v. het niet toestaan van het gebruik van de vrijstellingsregeling voor paramotortrikes oplossen.


VRIJSTELLING ONDER VOORWAARDEN

1 juli 2015

Gedetailleerde informatie over de "vrijstelling onder voorwaarden" kun je vinden op de Vrijstelling pagina.

Hoofdpunten:

 1. Toestemming terrein eigenaar
 2. Lokatie voldoet aan de RVGLT
 3. Verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde ontvangen
 4. Aangemeld bij IL&T (meldingtug@ilent.nl)

Verder:

 • Niet in Natura 2000