Vrijstelling, wet en regelgeving


Basis Wet- en regelgeving

De basis, waarop onze vrijstelling gebaseerd is staat in de Regeling burgerluchthavens.

Regeling burgerluchthavens:

Hoofdstuk 5. Vrijstelling

Artikel 18
Lid 1.

Van het verbod bedoeld in artikel 8.1a, derde lid, eerste volzin, van de wet worden vrijgesteld:
a. luchthavens die buiten de provinciegrenzen zijn gelegen;
b. luchthavens gelegen op mijnbouwinstallaties in de Waddenzee;
c. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met vrije ballonnen;
d. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met schermzweeftoestellen;
e. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met zeilvliegtuigen;
f. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen.


Lid 2.
Van de in het vorige lid, onderdelen c tot en met f bedoelde vrijstelling kan slechts gebruik worden gemaakt onder de voorwaarden dat de gebruiker van de luchthaven beschikt over een door de burgemeester van de gemeente waar de luchthaven is gelegen, in verband met de openbare orde en veiligheid, afgegeven verklaring van geen bezwaar en dat de gebruiker van de luchthaven mededeling doet van de afgifte van deze verklaring aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het in artikel 18, lid 1 genoemde artikel 8.1a:

Wet luchtvaart

Hoofdstuk 8. Luchthavens

Titel 8.1. Algemeen


Artikel 8.1a

Lid 1.
Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven.

Lid 3.
Het is verboden een overige burgerluchthaven in bedrijf te hebben indien voor deze luchthaven geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling geldt (en verdere tekst).

Waarop is de vrijstelling gebaseerd?

De vrijstelling voor het opstijgen is een vrijstelling van het lid 3. De vrijstelling voor het landen is een vrijstelling van lid 1. De vrijstellingsregeling bestaat dus eigenlijk uit twee delen. Vandaar dat je ook alleen voor het opstijgen een Verklaring van geen bezwaar aanvraagt. Voor velen is dit ingewikkeld, ook voor gemeenten.


Uitgebreide informatie vrijstellingsregeling

Op deze pagina is veel informatie te vinden over de vrijstellingsregeling en tevens ook over hoe de "Verklaring van Geen Bezwaar i.v.m. de Openbare Orde en Veiligheid" aangevraagd kan worden en hoe de eenmalige melding bij IL&T gedaan moet worden.

Checklist paramotor vlieglokatie

1. Toestemming terrein eigenaar

2. Lokatie voldoet aan de RVGLT

3. Verklaring van geen bezwaar ontvangen

4. Aangemeld bij IL&T

Verder op deze pagina staat uitgebreide informatie over punten 1, 2, 3 en 4.

KLIK om direct naar de uitgebreide informatie over bovenstaande
4 punten te gaan.

Brief met veel informatie voor paramotorvliegers

Klik op het PDF icoon om de zeer uitgebreide brief voor paramotorvliegers te downloaden.
In deze brief staat veel achtergrond info over de "beperkte vrijstelling onder voorwaarden" en o.a. veel adviezen voor de vliegers.

Publicatie in de Staatscourant (nr. 17214 van 23 juni 2015).

Bestemmingsplannen. Indien de vraag gesteld wordt of een wijziging van het bestemmingsplan wenselijk of noodzakelijk is geeft dit document veel achtergrond info.


Hoofdpunten:

 • Algemene informatie over de "beperkte vrijstelling onder voorwaarden".
 • Informatie voor drie belangrijke partijen: de burgemeester, de burger en de vlieger.
 • Informatie voor de vlieger over het verkrijgen van de "Verklaring van Geen Bezwaar".
 • Online evaluatie formulier.
 • Verdere informatie voor de vlieger.
 • Aanvraagprocedure voor de Verklaring van Geen Bezwaar (indien de betreffende gemeente geen standaard procedure kent).

Beperkte vrijstellling onder voorwaarden

De vrijstellingsregeling is per 1 juli 2015 ingevoerd

In het kort houdt de vrijstelling het volgende in:

 • Paramotors (voetstarters) zijn vrijgesteld van de verplichting een luchthavenregeling of -besluit te hebben
 • De RVGLT (regeling voor o.a. de terrein eisen) blijft van kracht.
 • Er moet een "verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid" afgegeven worden door de burgemeester van de betreffende gemeente.
 • De gebruiker dient de lokatie eenmalig aan te melden bij IL&T.
 • De vrijstelling is per 1 juli 2015 ingegaan.
 • Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Klik hier voor de RVGLT (ga naar hoofdstuk 3, paragraaf 5, artikel 26 voor specifieke terreineisen).

Klik hier voor de nieuwsbrief, die in zijn geheel over dit onderwerp gaat.

Het is een fantastisch resultaat. Voetstartende paramotorvliegers hebben nu de mogelijkheid om zonder restricties, die aan TUGs en luchthavenregeling verbonden zijn gezamenlijk op een 100% legale manier de luchtsport te beoefenen.
Indien een locatie niet structureel gebruikt wordt, dan vereisen de provincies nog steeds een TUG. De provincies geven aan, dat structureel 13 dagen of meer is. Bij 12 dagen of minder is een TUG vereist.

De burgemeester van de betreffende gemeente behoudt de mogelijkheid van controle ten aanzien van de openbare orde en veiligheid.

Een grote winst is er ook bij de provincies. De ambtelijke en administratieve lasten, die gepaard gaan bij de aanvraag van een luchthavenregeling en een TUG en de registratie van de bij de TUG behorende verplichte meldingen zijn immers verleden tijd.

De KNVvL sector paramotor heeft het traject naar de vrijstelling goed voorbereid en zal zowel de gemeenten (burgemeesters) en de paramotorvliegers blijven ondersteunen.

Klik hier of scroll naar beneden voor de aanvraagprocedure "Verklaring geen bezwaar".


Foto: Francis Cormon, www.photo-paramoteur.com


Drie belangrijke partijen

Het is van groot belang, dat de drie onderstaande partijen elkaar letterlijk en figuurlijk goed kunnen vinden. Veel is vastgelegd in de Wet- en regelgeving. Belangrijk is tevens, dat men goed op de hoogte is van de luchtsport paramotorvliegen en de mogelijke effecten op de directe omgeving.

1. De burgemeester
2. De burger
3. De paramotorvlieger

1. De burgermeester

De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid over de openbare orde en veiligheid.

Voorheen kon de provincie (gedeputeerde staten) een luchthavenregeling of ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik afgeven.
De staatssecretaris heeft bij de beperkte vrijstelling als voorwaarde gesteld, dat de voetstartende paramotorvlieger een "verklaring van geen bezwaar i.v.m. openbare orde en veiligheid" van de betreffende burgemeester moet hebben.
Tevens dient de gebruiker de lokatie eenmalig aan te melden bij IL&T.

Tevens moet voldaan worden aan de regels, die gesteld zijn in de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en overige Terreinen).

Veiligheid
De RVGLT borgt de veiligheid op de grond en directe omgeving.
De voor de paramotors (gemotoriseerde schermvliegtuigen) specifiek gestelde eisen staan in hoofdstuk 3, paragraaf 5, artikel 26.

Eenmaal in de lucht dient de vlieger te voldoen aan de regels, die gesteld zijn in het Besluit Luchtverkeer 2014.

Voor de openbare orde en veiligheid is het belangrijk, dat een lokatie voor brandweer, politie en ambulance bereikbaar is. Praktisch gezien komen paramotorvliegers altijd met de eigen personenauto naar een vlieglokatie, omdat de vliegspullen daarin meegenomen worden. Daarmee is een vlieglokatie ook voor hulpdiensten bereikbaar.

Klik hier om een visueel schema te zien van de terreineisen voor paramotors (gemotoriseerde schermvliegtuigen).
Bron: Inspectie Leefbaarheid & Transport/Luchtvaart.

Klik hier om naar de Regeling Burgerluchthavens te gaan.

Openbare orde
De meeste vliegers vliegen individueel of in kleine groepjes.
Het terrein wordt slechts gebruikt voor opstijgen en landen. De paramotorvlieger kan volledig autonoom de hobby uitoefenen. Er zijn geen voorzieningen nodig en ook externe hulp is niet nodig.
De ervaring leert, dat er nauwelijks tot geen sprake is van een verkeersaantrekkende werking.

Voor de burgemeester zijn een aantal punten belangrijk, waaronder:

 1. Paramotorvliegers kiezen kun terreinen in het buitengebied. Ze liggen dan ook vrijwel altijd in de agrarische sector (weilanden).
 2. Er moet voldaan worden aan de regels die gesteld zijn in de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en overige Terreinen).
  Hierin staan onder andere de verplichte terrein dimensies en obstakelvrije zones genoemd.
  Artikel 26 van de RVGLT gaat specifiek in op paramotors )gemotoriseerde schermvliegtuigen).
 3. Hoewel paramotors geluid produceren wordt er (ruim) voldaan aan de Regeling Burgerluchthavens.
  Milieu aspecten vallen niet onder de "Verklaring van geen bezwaar".
  Voor de volledigheid wordt hier toch uitleg over gegeven.
  Een paramotor mag op 150m hoogte met vol vermogen niet meer dan 60dB(A) geluid produceren. Hiervoor wordt een speciaal document aangevraagd, dat onderdeel is van de boorddocumenten.

  Meer informatie hierover en het plaatsgebonden risico (PR) staan in de Regeling Burgerluchthavens.
 4. Het PR (Plaatsgebonden Risisco) werd bij reeds afgegeven luchthavenregelingen als verwaarloosbaar klein beoordeeld. Dit heeft met name met het lage gewicht en de lage vliegsnelheid te maken. Daarbij is paramotorvliegen van aard al een zeer veilige luchtsport. Een aspect, dat voor een burgemeester ook van belang is betreft het "Plaatsgebonden Risico". Informatie hierover staat in de Regeling Burgerluchthavens.
  Om het PR te berekenen wordt het zgn. "Gevers"-tool gebruikt. Een paramotor is zeer licht, heeft geen starre hoofdconstructie en de vliegsnelheid is laag. Het PR is verwaarloosbaar klein. We zien dit ook terug bij uitgegeven Luchthavenregelingen voor paramotors.
 5. De gebruiker heeft de verplichting een de lokatie eenmalig aan te melden bij IL&T (Inspectie Leefbaarheid & Transport). Dit zorgt ervoor, dat IL&T op de hoogte is van het gebruik van de betreffende lokatie voor het opstijgen en landen met paramotors)
 6. Meer informatie over de aard van de luchtsport kan op deze website gevonden worden.

Gedragscode recreatieve kleine luchtvaart

Vliegers, die aansgesloten zijn bij de KNVvL dienen zich te houden aan de gedragscode recreatieve vliegers GA (General Aviation).
Klik hier om deze gedragscode te lezen.
De taakgroep paramotor en de regio vertegenwoordigers dragen deze gedragscode uit.

Demo video "Vlucht met een Paramotor"

Deze korte video neemt u mee met een paramotorvlucht. De beelden zorgen ervoor, dat u als het ware zelf van start tot en met landen meevliegt.

Terug naar index "drie belangrijke partijen".

2. De burger

Paramotorvliegen is sinds 2004 een gelegaliseerde luchtsport.
Op deze website kunt u in woord, beeld en video zien, dat het niet "zomaar" een luchtsport is. Er worden strenge eisen gesteld aan de uitrusting.
Hoewel de sport er voor sommige mensen erg bijzonder zelfs spectaculair uitziet is het een van de veiligste luchtsporten, die er bestaan. Dit heeft met name te maken met de lage vliegsnelheid, het goede materiaal en de goede opleidingen. Deze luchtsport is eigenlijk verre van spectaculair. Hij zou beter vergeleken kunnen worden met "fietsen op hoogte door het buitengebied". De vliegsnelheid is immers vergelijkbaar met die van een wielrenner. Het is dan ook meer de vrijheid van een vogel en het adembenemende uitzicht, dat paramotorvliegers trekt om de lucht in te gaan. Veel vliegers zijn 50+ en zelfs 60+.

Paramotorvliegers zijn in Nederland vrijwel geheel afhankelijk van "terreinen, niet zijnde luchthavens". De staatssecretaris van I&M heeft in haar brief aan de Tweede Kamer in juni 2014 duidelijk aangegeven, dat er in Nederland ruimte moet zijn voor recreatieve luchtvaart.

Paramotorvliegers hebben zich te houden aan de Wet- en regelgeving. Hierin staan onder andere minimum vliegregels en andere (veiligheids)apsecten genoemd.

Het opstijgen en landen kan voor burgers soms tot knelpunten leiden. Het verleden heeft ons geleerd, dat onderling overleg tussen de burger en paramotorvlieger vrijwel altijd tot de gewenste oplossing geleid heeft.

Denk hierbij aan het vermijden van uw woning of boerderij bij het in en uitvliegen naar de vlieglokatie.
Hoewel de wet niets zegt over het respecteren van de zondagsrust kunnen er in de praktijk wel afspraken over gemaakt worden.

Paramotorvliegers zijn luchtsporters, die met oog voor omgeving en milieu hun hobby uit willen oefenen.

Deze luchtsport kan vanwege de vereiste weerscondities slechts beperkt uitgeoefend worden.
Zo moet het droog weer zijn en mag het niet te hard waaien. Niet alleen de grondwind is bepalend, maar zeker ook de wind op vlieghoogte. Daar kan het immers aanmerkelijk harder waaien, waardoor er om die reden niet gevlogen kan worden.
Het weer kan ook "te mooi" zijn. In het voorjaar en de zomer worden de uren waarop sterke thermiek onstaat juist vermeden.
Ook in de winter en zelfs bij vorst kan er gevlogen worden.

Als u vragen heeft schroom dan niet om direct contact op te nemen met de paramotorvlieger. U kunt uiteraard ook via de "Contact" pagina uw vraag stellen.
Ons beleid is er op gericht om als goede buren met elkaar om te gaan.

Terug naar index "drie belangrijke partijen".

3. De paramotorvlieger

De paramotorvlieger zal zich aan de vigerende regelgeving houden en goed vliegerschap tonen.

De vrijstelling onder voorwaarden (voetstarende paramotor):

 1. Het terrein moet voldoen aan de RVGLT
 2. De vlieger moet een verklaring van geen bezwaar van de burgemeester i.v.m. de openbare orde en veiligheid hebben.
 3. Deze verklaring is een "nee, tenzij" verklaring. Dit houdt in, dat de burgemeester geen bezwaar heeft, tenzij hij/zij relevante en aantoonbare bezwaren heeft.
 4. De gebruiker dient de lokatie eenmalig aan te melden bij IL&T op meldingtug@ilent.nl (ter info: het betreft hier niet een melding, zoals dit bij de TUG verlicht was. Het betreft slechts een eenmalige melding, zodat IL&T op de hoogte is van mogelijke vliegactiviteiten op de betreffende locatie.). Het adres wordt tevens gebruikt voor het melden van het TUG gebruik. IL&T heeft ervoor gekozen om één emailadres te gebruiken.
 5. Na drie jaar zal er een evaluatie vanuit het ministerie van I&M plaatsvinden.
  De melding aan IL&T wordt hierbij als een belangrijk punt genoemd.

1. Toestemming landeigenaar

Het heeft eigenlijk geen uitleg nodig, dat je toestemming van de landeigenaar nodig hebt.

Formeel is dit een zgn. "civiel-rechtelijke overeenkomst" tussen gebruiker en eigenaar. Dit houdt in, dat het een afspraak tussen eigenaar en gebruiker is.
In het verleden werd bij een aanvraag voor TUG of Luchthavenregeling vereist, dat de toestemming schriftelijk overlegd kon worden.

Het gaat er gewoon om, dat je toestemming hebt, schriftelijk of mondeling.

2. RVGLT

Alle informatie over de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en overige Terreinen) staat gepubliceerd op internet.
Klik hier om naar de meest actuele versie van de RVGLT te gaan.

Hoofdstuk 3, paragraaf 5, artikel 26 (gemotoriseerde schermvliegtuigen) is het belangrijkste voor paramotorvliegers.

Artikel 26

1. Een luchthaven die gebruikt wordt door een gemotoriseerd schermvliegtuig en het gebruik hiervan voldoen, onverminderd het bepaalde in § 2, aan de volgende eisen:

 • voor het landen en opstijgen is een baan beschikbaar met een lengte van ten minste 70 meter en een breedte van ten minste 25 meter;
 • de baan ligt in een obstakelvrije strook met een lengte van ten minste 170 meter en een breedte van ten minste 125 meter, waarbij de korte zijde van de baan op een afstand van 50 meter van het begin van de strook is gelegen;
 • indien binnen een gebied met een straal van 500 meter vanuit de vastgestelde geografische positie van de luchthaven obstakels steken door een denkbeeldig horizontaal vlak op een hoogte van 45 meter boven het hoogst gelegen punt binnen de luchthaven, neemt de exploitant ter waarborging van het veilig gebruik van de luchthaven maatregelen met betrekking tot die obstakels;
 • de luchthaven is zodanig gelegen dat in het verlengde van de strook geen obstakels steken door een denkbeeldig vlak dat met de breedte van de strook als basis, oploopt met een helling van 1:5 (hoogte:afstand) en divergeert met 10% tot op een afstand van 225 meter van de baan of de landingsplaats;
 • de luchthaven is zodanig gelegen dat ter weerszijden van de strook geen obstakels steken door een denkbeeldig vlak dat met de lengte van de strook als basis, oploopt met een helling van 1:2 (hoogte:afstand) en aansluit op het horizontale vlak, bedoeld in onderdeel c.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een terrein voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik dat gebruikt wordt door een gemotoriseerd schermvliegtuig.

3. Informatie aanvraag procedure voor de "verklaring van geen bezwaar".

Begin mei 2015 heeft het ministerie van I&M een brief verstuurd aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) met daarin informatie over de vrijstelling onder voorwaarden voor paramotors. Er werd in deze brief aangegeven, dat de KNVvL met extra informatie zou komen.

De KNVvL heeft een week na de brief van het ministerie van I&M de betreffende informatieve brief verstuurd.

Klik hier om de brief van de KNVvL aan de VNG te lezen.

Hieronder staan drie docmenten.

 1. Het aanvraag formulier kan gebruik worden als de betreffende gemeente geen specifieke procedure kent voor de aanvraag van de "verklaring van geen bezwaar". Het "X/Y"coordinaat kan met onderstaande tool bepaald worden.
 2. De begeleidende brief kan meegestuurd worden.
 3. Ook de "extra informatie" kan meegestuurd worden.

Besef als aanvrager, dat de situatie nieuw kan zijn voor de burgemeester.
Het ministerie van I&M heeft in haar brief aan de gemeenten laten weten, dat het geen nieuwe regeling betreft, maar slechts de uitbreiding met een luchtvaartuig van een bestaande vrijstelling onder voorwaarden.
Persoonlijk contact kan tevens meer duidelijkheid geven aan de betreffende burgemeester.

Extra aandachtspunten:

 • Bij minder dan 13 dagen gebruik (1-12 dagen) dient er een TUG aangevraagd worden.
 • De vrijstelling geldt alleen voor paramotors, zoals omschreven staat in de definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig": voetstarters.
 • Het aanvraagformulier is op verzoek van de provincies en het ministerie van I&M aangepast met deze informatie.
Aanvraagformulier "Verklaring van Geen Bezwaar i.v.m. de Openbare Orde en Veiligheid".
Versie van 30 mei 2016.
Aanvraagformulier "Verklaring van Geen Bezwaar i.v.m. de Openbare Orde en Veiligheid".
Versie van 30 mei 2016. Deze versie kun je openen in WORD en naar believe zelf aanpassen.
Klik met de rechter muisknop op het logo en kies voor "Opslaan als...".
Geadviseerd wordt om beide onderstaande documenten mee te sturen:
Begeleidende brief voor burgemeester van de betreffende gemeente
Extra informatie, die meegestuurd kan worden bij het aanvraagformulier

Hieronder kunt u het XY coordinaat van de locatie bepalen (zie aanvraagformulier).

Positie bepaling XY coordinaten:

Klik hier als hieronder geen kaart verschijnt. Een andere website zal ik een nieuw venster openen.. Vul de postcode of het adres rechtsboven bij "zoek adres" in. Vervolgens kun je het pijltje precies op de betreffende vlieglocatie zetten. De "X/Y" coordinaten kun je dan direct aflezen.

XY Coördinaat kiezen

Versleep het aangewezen punt op de kaart om de X-Y coördinaten te vinden.4. Melding Inspectie Leefomgeving & Transport

Melding bij IL&T

Let op!! De procedure is per 13 augustus 2015 aangepast en sterk vereenvoudigd.

De melding kan per email gedaan worden op het emailadres van IL&T, dat ook voor de 24 uur vooraf melding voor het gebruik van de TUG gebruikt wordt:

meldingtug@ilent.nl

Procedure:
Op het moment, dat je de Verklaring van Geen Bezwaar van de gemeente (burgemeester) ontvangen hebt meldt je de locatie op bovenstaand email adres.
Het betreft een eenmalige melding, dus niet de 24 uur vooraf melding, zoals verplicht bij een TUG. IL&T wil graag weten waar luchtvaart in Nederland plaatsvindt.

Van belang is ook om als vlieger te beseffen, dat de handhaver nu op de hoogte is van een lokatie waarvoor de vrijstelling onder voorwaarden geregeld is. Je hebt er dus zelf ook voordeel van. Een achteraf onnodige controle hoeft dan immers niet plaats te vinden.


Extra informatie voor de vlieger

VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID

Besef als vlieger, dat je een grote verantwoordelijkheid hebt.
De verkregen vrijheid houdt in, dat je zelf verantwoordelijk bent voor het bepaalde zaken.
Denk hier o.a. aan:

 • Voldoet het terrein aan de regels, die gesteld zijn in de RVGLT.
 • Ligt het terrein niet in een Natura 2000 gebied. De provincies houden buffers aan, die per provincie kunnen verschillen.
  De maximum buffer, die in 2015 bekend was was 2150m. Hier werd uitgegaan van de grootste verstoorder, een straalmotor aangedreven helikopter.
  Bij het realiseren van buffers moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden. Voor paramotors zou dus practisch gezien een (aanmerkelijk) kleinere buffer gebruikt kunnen worden. Neem bij twijfel contact op met de provincie.
 • Er moet voldaan worden aan de Flora- en faunawet. Dit is de verantwoordelijkheid van de vlieger.
  Voorbeeld: als er beschermde weidevogel broeden, dan mag het terrein niet gebruikt worden. De boer moet dan de nesten gemarkeerd hebben. Er kan op die plaats dus ook niet gemaaid worden. Als er wel gemaaid wordt, dan zou er dus ook geen sprake zijn van een specifieke bescherming.
  Van belang is ook te weten wat de wet hierover zegt t.a.v. "verstoring".
  Er is sprake van een verstoring als er moedwillig dieren dusdanig verstoord worden, dat ze de habitat (leefgebied) permanent verlaten.
  Diverse wetten en regelgeving zullen samengevat worden in de Wet natuur.
 • Bestemmingsplannen.
  Bij een luchthavenregeling moet er getoetst worden of een activiteit in strijd is met het vigerende bestemmingsplan.
  De wet bedoelde hiermee of er speciala voorzieningen aangebracht moeten worden. Denk hierbij aan infrastructuur, een schuur, parkeerplaats, etc.
  Paramotorvliegers beroeren het terrein niet meer dan een wandelaar. Het terrein wordt slecht gebruikt voor opstijgen en landen. Tijdens de vlucht wordt gebruik gemaakt van het luchtruim.
  Bij afgegeven luchthavenregelingen zien we dan ook, dat er geen relevantie met het bestemmingsplan was.
  Toch zijn er discussies ontstaan.
  Van belang is, dat je in zo'n geval duidelijk uitlegt wat de luchtsport in houdt.
 • Bij luchthavenregelingen TUGs werden er restricties aan het aantal vliegbewegingen gegeven.
  De vrijstelling laat de vlieger vrij.
  Gebruik echter gezond verstand.
 • Na drie jaar wiordt de vrijstelling onder voorwaarden geevalueerd. Ben zuinig op de vrijstelling.

Tijdens het grootste gedeelte van het jaar zul je niet opgemerkt worden. Dit kan veranderen als het zomers weer gaat worden. Met name op mooie rustige zomeravonden kan het geluid ver dragen.
De absolute geluidsproductie is beperkt door de milieu eisen, die gesteld zijn aan de paramotor. De geluidsbeleving kan in een enkel geval echter negatief worden. Dit heb je zelf voornamelijk in de hand. Als je je aan onderstaande richtlijnen houdt, dan zal de negatieve geluidsbeleving tot een minimum beperkt blijven.

Als vliegers weten we, dat we zeer weinig geluid produceren. Het geluid komt echter uit een onverwachte hoek.

Tips:

 1. Blijf niet bij het veld "hangen".
 2. Gebruik zoveel mogelijk een vaste gasstand.
 3. Vlieg benedenwinds om dorpen, steden, woonkernen, boerderijen, etc.
 4. Vlieg rechtuit, zodat het geluid zo kort mogelijk gehoord wordt.
 5. Als je terugkeert, blijf dan zo lang mogelijk op hoogte en daal/land met het vermogen in stationair of zet de motor uit.
 6. Vermijd woningen, etc
 7. Neem persoonlijk contact op met omwonenden.
 8. Refereer aan deze website.
 9. Gebruik gezond verstand.

Over het algemeen wordt er juist positief op onze luchtsport gereageerd. Elke klacht is er echter een te veel.


Natura 2000

We maken geen gebruik van Natura 2000 gebieden om op te stijgen en te landen.
Daar waar mogelijk vermijden we deze gebieden helemaal. Indien het onmogelijk is deze gebieden te vermijden vlieg er dan op een minimum hoogte van 1000ft (300m) in een rechte lijn overheen.

De provincies houden ook bufferzones aan rond Natura 2000 en andere gebieden. Aangezien de buffers een grote diversiteit in grootte laten zien kan gesteld worden, dat er met verschillende maten gemeten wordt. Er is geen consistentie in beleid. Het is wel "mode" om voor natura 2000 en ook andere gebieden buffers te gebruiken.
Algemeen kan gesteld worden, dat extreme buffers gemaakt zijn n.a.v. berekeningen met luchtvaartuigen als straalmotor-aangedreven helikopters.
Een buffer moet wel zorgvuldig bepaald worden. Meestal worden voor paramotors geen aparte buffers bepaald, terwijl dat in het beleid van de betreffende provincie wel zou moeten. De buffers zijn zo groot gemaakt, zodat de gebruiker buiten deze buffer zeker is, dat hij niet-verstorend bezig is. Als je ervan overtuigd bent, dat je paramotor met een limiet van 60dB(A) op 150m hoogte (je bewijs is jet Blauwe Boekje) minder geluid produceert dan het luchtvaartuig, dat voor de maatgeving gebruikt is, dan kun je om een "zorgvuldige afweging" vragen (ter info: dit is niet altijd bekend bij de betreffende afdeling van de provincie). Er zal dan een nieuwe en realistische buffer bepaald moeten worden.
Nogmaals, dit alles staat uiteraard los van het feit of buffers uberhaupt een wettelijke borging hebben.

Zorg er als vlieger voor, dat je goed geinformeerd bent en dat je zelf een logische beslissing maakt.

Vlieg met respect naar de omgeving en het milieu.

Hieronder een aantal links naar interessante en goed bruikbare websites die je kunnen ondersteunen:

 1. Klik hier voor algemene informatie over Natura 2000.
 2. Klik hier voor een overzichtskaart Natura 2000.
 3. Klik hier om naar een informatieve interactieve kaart van heel Europa te gaan (Flash Player moet geinstalleerd zijn). Je kunt heel gedetailleerd inzoomen.

Officiele informatie over natuurgebieden (vogels).

In het www.ais-netherlands.nl staat heel veel informatie over vliegregels, indeling luchtruim, etc.

In Part 2 (Enroute- ENR) staat onder hoofdstuk ENR 6 (sub 6.5.3) een mooie overzichtskaart van te vermijden natuurgebieden (vogels).

Klik hier om een voorbeeldpagina te zien. Let op, deze is niet up to date!

Hoe werkt het AIS-Netherlands?

 • Ga naar bovengenoemde website.
 • Klik op "AIS Publication".
 • Klik vervolgens onderaan op "I Agree" en klik op "Next".
 • Vervolgens komt het AIS-Netherlands op.
 • Klik vervolgens op de link "Integrated Aeronautical Information Package".
 • Onder Part 2, ENR 6 Enroute Charts vind je de kaart met "Bird sanctuaries, bird strike risk and wetland area".

Terug naar index "drie belangrijke partijen".


De foto is gemaakt in maart 2015 tijdens een prachtige zonsondergang.
De 53 jarige vlieger daalt hier naar de landingslocatie.

Referenties

Op de "Links" pagina staan referenties naar de diverse wetten en regelgevingen.