PARAMOTORWEB

Paramotors

Het doel van deze website:

  • 1. In woord en beeld uitleg geven over de luchtsport paramotorvliegen.
  • 2. Centrale informatie voorziening.
  • 3. Portal functie naar andere bronnen (voorbeeld: Wet luchtvaart, IL&T en het Forum).

Deze website is geschikt om op smartphones en tablets te bekijken. De site is niet "responsive", maar de grootte past zich wel op het gebruikte scherm aan.

www.paramotorweb.nl is zuiver informatief. Officiële informatie moet te allen tijde bij de bron gecontroleerd worden. Diverse links op deze site gaan direct naar de bron informatie.

"Laatste Nieuws" staat in de "Nieuwsbrieven ParamotorWeb"

Op het moment, dat er belangrijk nieuws te melden is of als er voldoende artikelen verzameld zijn, wordt er een nieuwe Nieuwsbrief ParamotorWeb gepubliceerd.

Hieronder staan links naar de laatste vijf gepubliceerde Nieuwsbrieven ParamotorWeb. Links naar de laatste 35 nieuwsbrieven staan gepubliceerd op de pagina "Nieuwsbrief". Op deze pagina kunt u zich tevens eenvoudig aanmelden. Dit is uiteraard kostenloos.

Vliegen als een vogel

"Dichter bij vliegen als een vogel kom je niet".
Deze tekst staat onder elke pagina van deze site.

"Dichter bij vliegen met vogels kom je niet" zou ook niet misstaan hebben.

Onderstaande foto is aan de rand van het Markermeer in oktober 2017 gemaakt op een hoogte van 375m.
Deze Grauwe ganzen vlogen onverstoorbaar langs de paramotorvlieger. Hij mocht als het ware aanhaken om mee te vliegen naar een warme zuidelijke bestemming.

Beleidsvoornemen paramotortrike minister

De paramotortrike wordt legaal.

22 december 2019

De minister van I&W akkoord gegeven op:

1. Het opnemen van de paramotortrike als specifiek type luchtvaartuig in de regelgeving, en;
2. De paramotortrikevlieger uit te zonderen van de plicht te beschikken over een geldig bewijs van bevoegdheid.

De definitie ‘paramotortrike’ zal worden toegevoegd aan het Besluit burgerluchthavens, het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit luchtvaartuigen 2008.

Met het wijzigingsbesluit wordt enkel de bestendige praktijk bevestigt. Dit betekent dat de paramotortrike met dit wijzigingsbesluit niet wordt toegevoegd aan de vrijstellingsregeling zoals die geldt voor de voetstarter. Dit houdt in dat de paramotortrike alleen mag vliegen vanaf een TUG-veld of vanaf een luchthaven met een luchthavenregeling of luchthavenbesluit, zoals reeds gebruikelijk is. De evaluatie van de vrijstellingsregeling die eerder is aangekondigd en door meerdere redenen nog niet is uitgevoerd zal in 2020 gaan plaatsvinden. Na de evaluatie van de vrijstelling zal een beslissing gemaakt gaan worden over de toekomst van de vrijstelling voor de paramotor-voetstarter en de –trike.

Lees verder in de Nieuwsbrief ParamotorWeb 14-2019 (de link staat op de "Nieuwsbrief" pagina).

Handhaving Paramotortrikes, update 20 juli 2019

20 juli 2019:"It is one small step for man, a giant leap for mankind"

Dit waren de woorden, die astronaut Neil Armstrong sprak toen hij als eerste mens voet aan de grond zette op de maan .
We zijn inmiddels precies 50 jaar later. In 1969 vlogen we naar de maan. Bedenk eens wat voor een verantwoordelijkheden er genomen moesten worden om de eerste bemande maanlanding voor elkaar te krijgen.

Anno 2019 lukt het (nog steeds) niet om iets eenvoudigs als de de paramotortrike de status te geven, die het feitelijk al 15 jaar heeft: een variant van de paramotor. Niets meer, niets minder.

Als je een BVI en SBVL van een voet- en trikestarter naast elkaar legt, dan zie je buiten de naam en de registratie geen verschil. Waarom is de paramotortrike al zo lang een punt van discussie en waarom lukt het niet om de definitie en andere knelpunten geregeld te krijgen? Al vier jaar voer ik intensief overleg en de laatste anderhalf jaar héél intensief om de knelpunten bij de paramotortrikes opgelost te krijgen.

Zijn we te lastig omdat paramotortrikevliegers willen genieten van de luchtsport paramotorvliegen of is er sprake van gebrek aan inhoudelijke kennis, gebrek aan verantwoordelijkheid, gebrek aan durf om een beslissing te nemen of speelt er meer?
Waarom wordt de waarheid verdraaid en wordt de paramotortrike nog steeds een MLA genoemd, waarvoor een RPL-MLA vereist is. Men heeft zelfs de strafrechter hiervan weten te overtuigen. En dat, terwijl een andere overheid juist aangeeft, dat een paramotortrike geen MLA is en dat ook niet kan zijn.

DGLM (ministerie van I&W)

De beleidsmedewerker van DGLM heeft hemel en aarde bewogen om de nota, waarin twee hoofdpunten met uitleg staan, naar de minister te krijgen. Als de minister haar goedkeuring zou geven dan is is het definitie probleem opgelost en kunnen we middels zelfregulering de opleiding, examens en brevet uitgifte verzorgen. Dit doen we overigens al 15 jaar, dus in de praktijk veranderd er niets.
Voor het bedienen van een luchtvaartuig dien je in Nederland in het bezit te zijn van een bewijs van bevoegdheid. Hiervoor kan een vrijstelling verleend worden. Dit staat genoemd in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor luchtvaart artikel 11.
Schermvliegtuigen zijn vrijgesteld en dat geeft de mogelijkheid voor zelfregulering.

De nota moest telkens weer aangepast worden. Er zijn veel varianten geschreven. Het is bewonderingswaardig hoeveel energie de beleidsmedewerker er in gestoken heeft om de knelpunten voor de paramotortrikevliegers opgelost te krijgen. Helaas nog zonder resultaat.

Op 18 juli 2019 vernam ik, dat ook de laatste variant van de nota niet naar de minister mag.

Ook voor de beleidsmedewerker was het een klap in het gezicht. Hij zal wederom een nieuwe nota gaan schrijven.
We hebben onderling zeer goed en fijn contact en er is ook veel wederzijds respect. We begrijpen elkaar dan ook goed.

De echte kern van het probleem

De echte kern van het probleem is, dat de definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig" niet volledig is. Die gaat immers alleen uit van de voetstarter. De aanpassing zou dan zo gemaakt kunnen worden door de toevoeging van de tekst "...,of voorzien van een onderstel met wielen."

Definitie uit het Besluit burgerluchthavens:

gemotoriseerd schermvliegtuig: schermvliegtuig, zijnde een zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan worden gedragen en slechts kan worden gestart en geland door gebruik te maken van de benen van de bestuurder, dat over een motor beschikt;

Tijdens de internetconsultatie voor de vrijstellingsregeling in het late voorjaar van 2015 heeft de ICL (Interprovinciale Contactgroep Luchthavens) het voor elkaar gekregen de paramotortrike uit te sluiten van de vrijstellingsregeling. Het zou een MLA of soort MLA zijn, zo valt te lezen in de publicatie in de staatscourant. Hoewel er al eerder discussie bestond over de variant met een onderstel met wielen is het vanaf dat moment echt fout gegaan.

ILT blijft de paramotortrike, ondanks dat DGLM dit tegenspreekt een MLA noemen, waarvoor een RPL-MLA nodig zou zijn.

Het grootste en huidige knelpunt gaat over "handhaving"

Er is nooit daadwerkelijk gehandhaafd op het gebruik van de paramotortrike. Er was wel een zorg over de afwezigheid van de wettelijke borging.
Op 5 maart 2019 diende de strafzaak tegen de twee paramotortrikevliegers. Deze zaak blijkt verstrekkende gevolgen te hebben. Het vonnis gaf o.a. aan, dat de paramotortrike een MLA zou zijn waarvoor een RPL-MLA vereist is.

Een paramotortrikevlieger, die inmiddels zijn RPL-MLA gehaald heeft, heeft geprobeerd zijn aantekening trikestart in zijn RPL-MLA te krijgen. Dat bleek niet mogelijk te zijn. Datgene wat ILT eist blijkt in de praktijk dus niet eens uitvoerbaar te zijn.
Het is overigens ook niet mogelijk om aan de opleidings- en exameneisen te voldoen. Daarbij dekt deze opleiding de lading niet om veilig met een paramotortrike te kunnen vliegen.

In augustus 2015 heeft ILT de KNVvL opgedragen de aantekening "trikestart" niet meer uit te geven. Er is geen opdracht gegeven de reeds uitgegeven aantekeningen in te trekken. Wat is de status daar dan van?
De betreffende ILT inspecteur gaf wel aan, dat de oplossing wellicht via het ministerie gevonden kan worden. Binnen een maand ben ik met deze uitnodiging aan de slag gegaan.
We zijn inmiddels bijna vier jaar verder en het is juist ILT, die niet meewerkt.

In alle eerlijkheid moet ik wel zeggen, dat we ook een erg positief contact bij ILT hebben. Een inspecteur met kennis, ervaring en daarmee expertise op het gebied van de paramotortrike.

Terug naar "handhaving"

Er moest dus gehandhaafd gaan worden op het gebruik van de paramotortrike.
Ik heb me een aantal jaren geleden laten informeren, dat het verzoek op handhaven op het gebruik van de paramotortrike zelfs vanuit de ICL gekomen zou zijn.
Aangezien de luchtvaartpolitie (LuPo) op de hoogte was van het overleg tussen DGLM en de luchtsport was men juist terughoudend. Bij grove nalatigheid zou er uiteraard wel gehandhaafd worden. En dan worden alle geconstateerde feiten meegenomen. De LuPo doet dan gewoon haar werk.

Het vonnis van de strafzaak heeft de situatie veranderd. Vanwege de uitspraak zou er actief gehandhaafd moeten gaan worden.
Dit zou per 5 mei 2019 (twee maanden na het vonnis) uitgevoerd gaan worden, maar werd opgeschort tot 20 mei 2019 vanwege een overleg dat plaats zou gaan vinden. Dit heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden.
Er werd echter niet verder opgeschort. Het OM was stellig:"De Wet- en regelgeving is van toepassing."
Dat is duidelijk...zou je zeggen, maar de Wet- en regelgeving zelf is verre van duidelijk.

De inschrijving in het luchtvaartuigregister geeft duidelijk aan, dat een paramotortrike geen MLA is. Ook DGB (thans DGLM) heeft bij herhaling aangegeven, dat een paramotortrike geen MLA is.
Alle varianten worden op dezelfde manier ingeschreven in het register. Dat gebeurt onder de ICAO Aircraft Special Designator "PARA". Dat staat voor "Powered parachute/paraplane". MLA's worden onder ULAC ingeschreven. Deze verandering en verduidelijking heeft een paar jaar geleden plaatsgevonden. Alle SBVL's hebben al de designator PARA. Nieuwe BVI's hebben nu ook de designator PARA. Deze situatie is voor alle varianten, dus ook de voetstarters identiek.

De goede samenwerking met DGLM kwam door de strafzaak in een stroomversnelling. Er werd tijd vrij gemaakt om door te pakken en daadwerkelijk tot oplossingen te komen. Hoewel ik niet helemaal gelukkig was met de oplossing voor de definitie was dit gegeven de hele situatie het hoogst haalbare.
De hogere leiding binnen DGLM wilde de uitsluiting van de vrijstelling voor de paramotortrike niet opheffen voordat de evaluatie van de vrijstellingsregeling plaatsgevonden had. Een vreemde situatie, want de paramotortrike kan niet geëvalueerd worden tijdens de evaluatie. Deze variant was immers geen onderdeel van de vrijstellingsregeling. Er waren ook goede redenen dit traject juist wel te bewandelen. Met name ook, omdat uiteindelijk gestreefd werd naar een eenduidige definitie voor alle paramotorvarianten. Er zaten dus ook echt voordelen aan. Het grootste nadeel was echter, dat er nog steeds luchthavenregelingen of TUGs voor de trike aangevraagd zouden moeten worden. Zoals bekend nemen een aantal provincies de aanvraag voor een luchthavenregeling niet in behandeling of heffen extreem hoge leges, die op kunnen lopen tot meer da €16.000,-. De TUG is vanwege de beperkte mogelijkheden geen oplossing. Daarbij was de motie de Rouwe/Meeuwis uit maart 2010 helder. Er werd voor vier luchtsporten gevraagd voor een "passende oplossing zoals vrijstelling". De trikediscussie kwam later pas op gang.
Als oplossing had ik een gedoogconstructie voorgesteld tot de evaluatie, zodat paramotortrikes gebruik kunnen maken van dezelfde locaties als de voetgestarte variant.

Belangrijk voor de huidige situatie

Vanwege het vonnis in de strafzaak moest er een passage met het verzoek om niet te handhaven opgenomen worden in de nota naar de minister.
Als de minister haar handtekening onder de nota gezet zou hebben dan is er nog geen sprake van een directe invoering van de definitie van paramotortrike en de vrijstelling op de verplichting een brevet te hebben.
In zo'n situatie wordt normaal gesproken gebruik gemaakt van "anticiperend handhaven".
Dit houdt in, dat anticiperend op nieuwe regelgeving, waarvoor het principe akkoord gegeven is, niet gehandhaafd wordt.

In deze situatie, die echt buitensporig is, durft niemand vooralsnog de verantwoordelijkheid te nemen en is het legaliteitsprobleem van de paramotortrike nog steeds niet opgelost.

De beleidsmedewerker van DGLM is gevraagd opnieuw een nota te schrijven.
Die zal in augustus behandeld worden.

Een voorbeeld van gebrek aan kennis

Een lid van de ICL heeft mij persoonlijk tijdens een overleg medegedeeld, dat hij van mening was, dat de paramotortrike meer risico met zich mee brengt en meer verstorend is.
Hij was er niet van op de hoogte, dat bij sommige trikes identiek dezelfde motoren gebruikt worden als voor de voetstarters. Ik kon zijn ongelijk middels de vigerende regelgeving aantonen. Daarop meldde hij, dat er tegenwoordig zelfs met "Quads" gevlogen wordt. Bij "Quad" denk je al gauw aan een flink voertuig met grote wielen.
Het betreft echter één van de lichtste onderstellen met wielen. Zie hieronder.


Quad van 12kg met een rugzakmotor. Quad refereert aan vier i.p.v. drie wielen. Die variant heet een trike. Deze foto maakt duidelijk, dat een paramotorquad kompleet iets anders is, dan de persoon voor ogen had.

Technische informatie over deze Quad: https://www.nirvana.cz/undercarriege-4fun

Helaas was het dezelfde persoon wiens naam onder de brief van de internetconsultatie stond en er dus mede verantwoordelijk voor was, dat de paramotortrike uitgesloten werd van de vrijstellingsregeling.

De hele situatie is werkelijk van de zotte.
Inmiddels hebben een aantal bestuursleden van de afdeling Paramotorvliegen aangegeven andere acties te gaan ondernemen, die een breekijzer zouden moeten gaan vormen. Het zijn legitieme stappen.

Besef ook, dat de beroepszaak in de strafzaak ook nog loopt. We hebben de overtuiging, dat de rechter niet de juiste informatie ontvangen heeft en op deze informatie zijn vonnis bepaald heeft.
De zaak is mondeling verlopen. Het proces-verbaal moet uitgeschreven worden. Pas dan kunnen we precies zwart op wit zien wat de daadwerkelijke uitspraken geweest zijn. Het verzoek hiertoe moet door een advocaat gedaan worden. Dat is in april reeds gebeurd.

We zien hier ook hoe belangrijk het is verenigd te zijn. We gaan (helaas) ook flinke kosten maken.

Situatie voor de paramotortrikevlieger

Het woord "handhaving" is inmiddels een lastig woord geworden. Lastig, omdat ik telkens hoor, dat men eigenlijk niet wil of kan handhaven. Enerzijds is er niet voldoende personeel om te handhaven, anderzijds zal men waarschijnlijk ook wel inzien, dat de hele situatie één grote soap aan het worden is. Neem je een risico als je met je trike gaat vliegen? Ik kan niet anders dan eerlijk zijn. Ja, je neemt een risico. Duidelijke uitspraken worden niet gemaakt en zoals het OM aangeeft:"De Wet- en regelgeving is van toepassing."
Let wel, het is mijn persoonlijke interpretatie. Ook voor mij is de situatie volstrekt onduidelijk.

Ik heb inmiddels al diverse noodkreten van paramotortrikevliegers mogen ontvangen.
Een aantal vliegers durft gewoonweg niet op te stijgen uit angst voor een (flinke) boete. Andere paramotortrikevliegers, die al een poos aan de grond blijven verliezen hun bekwaamheid en dreigen hun brevet te verliezen. Er leeft ook angst voor een strafblad. Dit kan in bepaalde beroepen verstrekkende gevolgen hebben.
Het algemene beeld is, dat men respect naar de overheid, ILT in het bijzonder, begint te verliezen.
ILT ziet de paramotortrike niet als het luchtvaartuig zoals ze het zelf in haar register inschrijft. Gekker moet het echt niet worden.

Toekomst

We blijven onverminderd i.s.m. DGLM doorwerken om tot een juiste oplossing te komen.
Er zijn meer wegen, die naar Rome leiden. Ook die wegen gaan we bewandelen.
Het is en blijft erg jammer, dat er zoveel energie gaat zitten in deze strijd.
Het is ook jammer, dat EASA de paramotor nog niet uit Annex I (voorheen Annex II) gehaald heeft. In EASA (EU) Regulation 2018 /1139 wordt geen onderscheid gemaakt in voet- en trikestarters. Er wordt slechts een maximum gewicht voor één- en tweezitters beschreven (resp. 300kg en 450kg).

Handhaving Paramotortrikes en vervolg oplossingen

1 mei 2019

De Landelijke Politie afdeling Luchtvaart heeft vandaag bekend gemaakt, dat de handhaving van paramotortrikes opgeschort wordt van 5 mei 2019 tot na 20 mei 2019.

De reden hiervan is, dat op 20 mei 2019 overleg zal plaatsvinden tussen diverse overheidsorganen en de Landelijke Politie afdeling Luchtvaart.

De voorzitter van de afdeling Paramotorvliegen onderhoudt goed contact met vertegenwoordigers van zowel de Landelijk Politie afdeling Luchtvaart als DGLM (Ministerie van I&W).
De voorzitter hoopt op 20 mei 2019 met meer informatie te kunnen komen.

Update 5 juni 2019:

Er is helaas nog geen verder nieuws te melden. Achter de schermen is er druk overleg en op 11 juni is er een volgend overleg tussen betrokken partijen.

Update juli 2019:

DGLM (ministerie van I&W) is druk bezig een nota met een voorstel naar de minister van I&W te krijgen. Er worden veel vragen vanuit ILT opgebracht, die behandeld moeten worden. Het gevolg is telkens verdere vertraging. Dat is erg jammer. met name als je beseft, dat ILT 15 jaar de tijd gehad heeft vragen te stellen. Met name de laatste 4 jaar is er intensief overleg geweest tussen DGLM en de afdeling Paramotorvliegen van de KNVvL. Daar is men van op de hoogte geweest. De tijd begint krap te worden om de nota bij de minister te krijgen, maar DGLM doet er echt alles aan om het voor elkaar te krijgen.

Rechtszaken

11 maart 2019

Inzake handhaving van twee trikevliegers heeft Rechtbank Haarlem op 5 maart 2019 een ons inziens niet passend en onjuist vonnis geveld.

De basis van het vonnis is, dat paramotortrikes MLA's zijn, waarvoor een RPL-MLA vliegbrevet nodig is. Tevens, dat de buitenlandse (Duitse) inschrijving niet legaal is.

De sector paramotorvliegen is enorm geschrokken en overrompeld door de uitspraak.
Zowel inhoudelijk, als de manier waarop het proces verlopen is.

Het is onverstandig als we hier op dit moment verder inhoudelijk op reageren. Dit zou het traject naar oplossingsgerichtheid kunnen schaden. Ik besef, dat dit voor de vlieger een onbevredigend gevoel zal geven.

Zodra meer informatie bekend is zal dit uiteraard gedeeld worden.

De paramotortrikevliegers vragen zich nu uiteraard af wat te doen: vliegen of aan de grond blijven.
De uitspraak van de rechter kan niet genegeerd worden.

Nogmaals, we zijn het niet eens met de uitspraak en hebben het vol ongeloof vernomen.

We stoppen nu alle energie in het oplossen van het ontstane probleem.
Achter de schermen wordt intensief gewerkt aan de kwestie.

De samenwerking met het minsterie van I&W (DGLM) is onverminderd goed en is door de ontstane situatie extra geïntensiveerd.

Wintervliegen

24 januari 2019: een paramotorvlucht onder winterse omstandigheden

Paramotorvliegen kun je het hele jaar door doen. Als je goede voorzorgsmaatregelen neemt, dat is wintervliegen prachtig om te doen. En zeker als er ook nog eens een laagje sneeuw ligt.

De paramotorvlieger in onderstaande video heeft als extra vorzorgsmaatregelen elektrisch verwarmde handschoenen en een dito vestje aan.

Zaak Renkum

16 januari 2019: uitslag hoger beroep zaak Renkum

Een paramotorvlieger wilde zijn vlieglocatie van de oude situatie (van voor 2009 en dus van voor de RBML) omzetten naar de nieuwe situatie, de luchthavenregeling. Dit werd een langdurig proces met veel tegenwerking.

In 2015 werden paramotors toegevoegd aan de vrijstellingsregeling onder de Regeling burgerluchthavens artikel 18. De paramotorvlieger heeft toen de bijbehorende VGB aangevraagd. Die werd door de burgermeester van Renkum verleend, maar er kwamen veel bezwaarschriften binnen. Dit bleken grotendeels vooraf ingevulde/voorbereide bezwaarschriften te zijn, die via een website te downoaden waren. De inmiddels interim-burgemeester trok de VGB in. Dit leidde tot een rechtszaak, waarbij de uitspraak was, dat de burgemeester met inachtneming van de uitsprak van de rechtbank een besluit moest nemen.
De burgemeester (inmiddels de derde en nu vaste burgemeester) vond, dat zij niet bevoegd was om het besluit voor deze VGB te nemen en ging in hoger beroep.
Een bizarre situatie, die een gevaar kon zijn voor de vrijstellingsregeling.

Vandaag, 16 januari 2019, heeft de Raad van State uitspraak gedaan.
Voor de luchtsport paramotorvliegen is dit een zeer belangrijke en positieve uitspraak.

Klik hier om de uitspraak in PDF in een nieuw venster te openen.

Klik hier om de publicatie over dit onderwerp op de site van de KNVvL te bekijken. De kernpunten worden hier duidelijk beschreven.

Wat is paramotorvliegen?

Paramotorvliegen is een eenvoudige vorm van recreatieve luchtvaart, die door de ontwikkelingen op het gebied van het materiaal een grote ontwikkeling doorgemaakt heeft. Mede hierdoor is paramotorvliegen één van de meest veilige luchtsporten, die er bestaan.

Het typerende van paramotorvliegen is, dat er met een scherm gevlogen wordt. Een scherm heeft in tegenstelling tot een normale vleugel geen starre hoofdconstructie. Het scherm ziet er voor de leek uit als een parachute, maar het is het niet. Tijdens de vlucht neemt het scherm de vorm van een vleugel aan.
Er zijn twee versies van paramotors: de voetstarter en de trike. Bij de voetstarter draagt de vlieger de motor als een rugzak op de rug en wordt er met de benen van de vlieger gestart en geland.
De paramotortrike is een soort driewieler waar de vlieger in zit. De motor zit dan gemonteerd op de trike zelf.

De vliegsnelheid is laag en het Nederlandse weer zorgt ervoor, dat er beperkt gevlogen kan worden. Soms weet je een uur van te voren nog niet of het weer wel of niet geschikt is. Je bent daardoor dus ook met de elementen van de natuur bezig.

Paramotorvliegen is door het lage brandstof gebruik (2 ½ - 4 liter per uur) en de strenge geluidseisen één van de milieuvriendelijkste gemotoriseerde luchtsporten.

Het uitzicht, dat een paramotorvlieger heeft.
De opname is gemaakt vanuit een zgn. "chase cam", die aan een lijn aan het scherm hangt.

Hoewel het materiaal niet goedkoop is, is deze luchtsport voor een grote groep mensen bereikbaar.

Mensen, die paramotorvliegen ooit gezien hebben zijn over het algemeen erg enthousiast. Zeker als men meer van de achtergrond leert, aan welke eisen de vliegers en het materiaal moeten voldoen, hoe het in de wet geregeld is, etc. De tijd van vliegende grasmaaiers ligt ver achter ons. Paramotorvliegen is een moderne volwassen luchtsport geworden.

Deze website neemt u in woord en beeld mee in de wereld van paramotorvliegen. Een waarschuwing vooraf: vrijwel alle paramotorvliegers hebben aangegeven, dat deze luchtsport verslavend is.
Hieronder ziet u een paramotor in volle vlucht. Het betreft een voetstarter.
Op de pagina "Info" wordt wordt meer uitleg gegeven.

Heb je als vlieger diabetes en gebruik je insuline?

Lees het interessante artikel over dit onderwerp, dat mede tot stand gekomen is door de medewerking van Marja Osinga van de medische commissie van de KNVvL.

Klik hier om het document in een nieuw venster te openen.

Verlenging S-BVL Paramotor

In het verleden kreeg iedere eigenaar van een in het luchtvaartuigregister ingeschreven paramotor jaarlijks, ongeveer twee maanden voor het verlopen van het SBVL een al gedeeltelijk ingevuld aanvraag formulier en een formulier "eigen verklaring" van de afdeling luchtvaartuigregister van ILT toegestuurd.

Door omzetting van het computer systeem bij het register is dit niet meer mogelijk. Iedere eigenaar moet nu zelf in de gaten houden wanneer het S-BVL van zijn of haar paramotor verloopt en minimaal 30 dagen voor het verlopen er van het formulier "aanvraag/verlenging S-BVL" downloaden van de site van ILT.
De afdeling paramotorvliegen heeft i.s.m. het register een "eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor" opgesteld, dat gebruikt mag worden.
Indien de paramotor, waarvoor de verlenging van het SBVL aangevraagd wordt luchtwaardig is, en er geen wijzigingen aan het luchtvaartuig aangebracht zijn, dan kan overal "NVT" (niet van toepassing" ingevuld worden.

Klik hier om het formulier "aanvraag/verlenging S-BVL" te downloaden. Op deze pagina staat de link naar het formulier. Indien deze link niet werkt klik dan hier.
Dit formulier dien je online in te vullen. Vervolgens kun je het uitprinten en ondertekenen.

Klik hier om het formulier "eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor" te downloaden.

Klik hier voor de "checklist afgifte/verlenging S-BVL".
Let op, het eerste gedeelte van deze checklist gaat over een nieuwe afgifte. Het tweede gedeelte gaat over de verlenging. Het meesturen van een correct ingevuld formulier "eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor" is voldoende.

Na ontvangst van de aanvraag wordt er een factuur naar je toegestuurd. het verzoek is derhalve ook om niet (zoals voorheen) vooraf te betalen.

App voor Natura 2000

Een belangrijke App om direct te kunnen zien of je je in de buurt van een Natura 2000 bevindt.
Je kunt deze informatie gebruiken in de vluchtvoorbereiding, maar ook om de bepalen of een gevonden vlieglocatie ook geschikt is i.v.m. Natura 2000. Vanuit deze gebieden mogen we immers niet opstijgen.

Op de "Kennis" pagina vind je meer informatie bij onderwerp 11.

Klik hier om direct naar de Kennis pagina te gaan of klik op Kennis in het menu bovenaan deze pagina.

Paramotortrikes, to be continued

Op 8 november 2017 zijn twee paramotorvliegers "staande gehouden" door de landelijke politie dienst luchtvaart.
De primaire reden voor de staandehouding was niet het opstijgen met een paramotortrike, maar er waren andere primaire zaken, die ten laste gelegd werden. Men weet, dat we (al jaren) bezig zijn met een oplossing. Hierdoor worden alle geconstateerde feiten meegenomen. Het opstijgen met een paramotortrike is volgens de luchvaart politie een strafbaar feit.

De oplossing kan uiterst eenvoudig zijn. Er is slechts een toevoeging in de officiële definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig" (formele naam van de paramotor, die alleen de voetgestarte variant beschrijft) nodig. Hierdoor zouden alle varianten onder dezelfde definitiekomen te vallen. Dit is in het luchtvaartuigregister ook het geval.

Helaas blijft de oplossing veel te lang uit. Het is voor de afdeling paramotorvliegen van de KNVvL onbestaanbaar, dat het opstijgen met een luchtvaartuig, dat gewoon ingeschreven is in het officiële luchtvaartuigregister en waarvoor de KNVvL/KEI middels de deregulering de opleiding, examinering en brevettering goed geborgd heeft, een strafbaar feit is.

We zijn echter wel verheugd, dat we ondanks de hoge druk vanwege de situatie rond de luchthaven Lelystad, bij een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat waar we direct contact mee hebben, toch op korte termijn een afspraak voor een gesprek hebben kunnen maken met de nieuwe beleidsmedewerker.
Op 23 januari 2018 zal dit gesprek plaatsvinden.

Het is nog niet duidelijk welke zaken daadwerkelijk ten laste gelegd gaan worden door het Openbaar Ministerie en wat hier verder de gevolgen van zullen zijn.
Het positieve is in ieder geval wel, dat de daadwerkelijke oplossing hierdoor mogelijk (hopelijk) in een stroomversnelling komt.

De afdeling Paramotorvliegen vindt, dat de situatie niet "2 voor 12", maar "10 over 12" is.

KNVvL Afdeling Paramotor

Sinds 23 november 2017 heeft de luchtsport Paramotorvliegen een eigen afdeling binnen de KNVvL

Klik hier om naar de pagina met de bestuursleden te gaan.

We zijn enorm blij, dat we een eigen afdeling Paramotorvliegen binnen de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) op hebben mogen richten.

Belangrijke redenen zijn de betere zichtbaarheid als luchtsport binnen en ook buiten de KNVvL en de mogelijkheid om nog beter de belangen in de ruimste zin van het woord te kunnen behartigen. De luchtsport Paramotorvliegen heeft een flinke groei doorgemaakt.

Deze luchtsport kent ook zijn eigen specifieke aandachtsgebieden, die anders zijn, dan die van de reguliere gemotoriseerde luchtvaart. Zo maken paramotors vrijwel nooit gebruik van reguliere luchthavens, maar van terreinen, die zich het beste laten beschrijven als een "weide bij de boer".

Binnen het bestuurvan de afdeling Gemotoriseerd Vliegen zagen we dan ook, dat paramotorvliegen een vreemde eend in de bijt was. Een eigen sport met zijn eigen karakter en eigen aandachtsgebieden.
Paramotorvliegers herkenden zich ook niet in deze afdeling. Het is dan ook niet meer dan logisch, dat de luchtsport Paramotorvliegen als zelfstandige afdeling verder gaat.

Samen Sterk!

Oproep aan KNVvL leden: als je op dit moment nog lid bent van een andere afdeling binnen de KNVvL en zou zou over willen stappen naar de afdeling Paramotorvliegen neem dan z.s.m., liefst voor 1 december 2017, contact op met de ledenservice van de KNVvL. Dan kunnen we voor 2018 je lidmaatschappas met "afdeling Paramotorvliegen" voorbereiden.

Mail naar ledenservice@knvvl.nl en geef je naam, KNVvL lidmaatschapnummer door en geef aan, dat je over wilt stappen naar de "afdeling Paramotorvliegen".

De contributie blijft voor 2018 gelijk aan die van de "afdeling Gemotoriseerd Vliegen".

Ben je nog geen lid? Dan wordt het echt tijd om lid te worden! Klik hier om je aan te melden.

Demo video "Vlucht met een Paramotor"

Deze korte video neemt u mee met een paramotorvlucht. De beelden zorgen ervoor, dat u als het ware zelf van start tot en met landen meevliegt.

Herdenking "Market Garden 2017"

Dit jaar was de 73e herdenking van operatie "Market Garden", beter bekend als de slag met als uiteindelijke doel de brug bij Arnhem, die een "brug te ver" bleek te zijn.

Een groep paramotorvliegers heeft wederom deelgenomen aan de herdenking. Helaas was het weer op zaterdag 16 september 2017 tijdens de herdenking zelf niet geschikt om te vliegen.

Vanaf 17.00u werd het vliegweer geschikt en hebben diverse paramotorvliegers nog kunnen (vlag)vliegen.
Tevens is de "John Frost Memorial Flight" uitgevoerd. Lt.Col. John Frost en zijn mannen zijn op 17 selt 1944 geland bij Renkum/Heelsum en hebben rond 20.00u die dag de noordkant van de brug bezet.
De brug bij Arnhem heeft later zijn naam gekregen. De route, die vanaf de heide naar de brug afgelegd werd heet de "Lion Route". Deze route naar de brug is afgevlogen, waarbij tevens over het monument bij Driel gevlogen werd.

Paramotorvlieger Evi Heytens heeft een prachtige video gemaakt van eigen beeldmateriaal en beeldmateriaal, dat door andere vliegers gemaakt is.

Eigen Medische Verklaring Paramotor

Update 1 juli 2017: invoering "Eigen Medische Verklaring Paramotor" en aanpassingen in Reglement Paramotor 2016 (v1.1):.

Eigen Medische Verklaring Paramotor en Reglement Paramotor 2016 (v1.1)

Op 1 juli 2017 is de "Eigen Medische Verklaring Paramotor ingevoerd (EMV)".
Het hele traject heeft 42 maanden geduurd.

Tot op heden moesten paramotorvliegers een zweefvliegmedische keuring ondergaan.
Er was in het verleden een convenant afgeloten tussen het ministerie en de KNVvL waarin geregeld was, dat zweefvliegers een zweefvliegkeuring moesten ondergaan.
Paramotorvliegers zijn daar zonder dit convenant aan te passen aan toegevoegd.
Per 8 april 2018 komen zweegvliegtuigen uit de zgn. Annex II van EASA. Praktisch gezien houdt dit in, dat voor zweefvliegers het Europese vliegbrevet gaat gelden met de bijbehorend medische keuring (LAPL).

Het is onduidelijk wat er met het convenant gaat gebeuren.
Vooruitlopend hierop en ook met het oog op de manier waarop de KNVvL afdeling schermvliegen het geregeld heeft, werd in januari 2013 besloten de EMV voor paramotorvliegers formeel voor te stellen.
Hier is een intensief traject van 42 maanden overheen gegaan, waarbij er telkens niet tot een besluit gekomen kon worden.
De laatste hobbel was de vlieger van de paramotortrike. Een paramotortrike is op dit moment (juli 2017) een niet bestaand luchtvaartuig. Dit is slechts een definitie kwestie. Immers, de paramotortrikes staan op identiek dezelfde manier ingeschreven in het luchtvaartuigregister als de andere varianten.
Een medische verklaring hoort bij een vliegbewijs en niet bij een bevoegdheid of aantekening.

Paramotorrikevliegers behalen het PGL (Paramotorvliegbewijs) met de aantekening "Trikestart" en eventueel "Tandem".

De EMV mag gebruikt worden door houders van het Paramotorvliegbewijs.

De EMV is ten hoogste 24 maanden geldig.
De houder van het Paramotorvliegbewijs dient het formulier zelf in te vullen, te ondertekeken en bij de boorddocumenten te bewaren.
Als één of meerdere vragen op het formulier met "Ja" beantwoord wordt, dan dient de vlieger een aanvullende medische keuring te ondergaan.

Het "Reglement Paramotor 2016" is aangepast. Zie artikel 10.19 en verder.

Klik hier om de EMV te openen in een nieuw venster.

Klik hier om het Reglement Paramotor 2016 te openen in een nieuw venster.

Beide documenten staan tevens op de site van het KEI onder "Paramotorvliegen" en dan resp. "Reglement Paramotor" en "Aanvraagformulieren".

Klik hier om naar de site van het KEI te gaan.

Paramotortrikes

Update: 15 mei 2017

Is het een hetze of is het beleid?

Sinds medio 2010/2011 zijn we bezig om de paramotortrike een legale status te laten krijgen.

IL&T was van mening, dat "alles met een wieltje" (uitspraak van een inspecteur) een MLA in deze zou zijn.
Dezelfde IL&T schrijft alle paramotorvarianten op dezelfde manier in in het luchtvaartuigregister en maakt dus geen onderscheid tussen voetstarters en trikes!

Bovengenoemde inspecteur gaf in de zomer van 2015 de KNVvL/KEI opdracht om de aantekening "trikestart" niet meer af te geven in het PGL brevet. Daarbij werd aangegeven, dat de paramotortrikevlieger een RPL(A) brevet dient te bezitten. Hiermee mag je een MLA besturen. Echter een paramotortrike is geen MLA. Dit werd gelukkig in december 2015 erkend door het ministerie van I&M. Hoe vervelend was het, dat een andere inspecteur in november 2016 nog steeds beweerde, dat een paramotortrike een MLA zou zijn.

Het ministerie van I&M (DGB) heeft de ambitie uitgesproken dit heikele punt op te lossen en daar zijn we oprecht blij mee.

Sacha Dench, de "human swan" van de "Flight of the Swans" vliegt hier in een paramotortrike.

Waar we minder blij mee zijn is het beleid t.a.v. de opstijgmogelijkheden.
In maart 2010 had de regering zich al d.m.v. het aannemen van de "motie de Rouwe/Meeuwis" uitgesproken, dat de luchthavenregeling een te zwaar instrument is voor bepaalde luchtsporten en dat de ambtelijke en administratieve lasten te hoog zijn. Tevens, dat er een passende oplossing, zoals vrijstelling zou moeten komen.

In deze lijn zou het te verwachten zijn, dat alle paramotorvarianten onder de vrijstellingsregeling (Regeling burgerluchthavens artikel 18) zouden komen te vallen.

Aangezien een paramotortrike al vanaf minimaal 2008 door de inhoud van de definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig" geen status heeft, hebben de provincies hier een mogelijkheid in gevonden paramotortrikes buiten de vrijstelling te houden. Een gemotoriseerd schermvliegtuig is wordt volgens de definitie immers "gedragen" en "gestart en geland met de benen van de bestuurder".

Sinds de invoering van de vrijstellingsregeling voor gemotoriseerde schermvliegtuigen is er overleg met het ministerie van I&M om dit knelpunt op te lossen.
Net voor de Kerst van 2016 bleek, dat er geen draagvlak bij de provincies is om paramotortrikes op te nemen in de vrijstellingsregeling. Het ministerie vindt dit draagvlak noodzakelijk.
De onderbouwde argumentering van de KNVvL lijkt hiermee volledig van tafel geveegd te zijn.

DGB (ministerie van I&M) had gevraagd om met een verdere reactie te wachten totdat de provincies met hun onderbouwing van hun visie te komen.

In januari 2017 hebben we de onderbouwing mogen ontvangen. In het kort kwam deze er op neer "dat men het niet wil". Er was geen sprake van een daadwerkelijke onderbouwing.
DGB gaf aan, dat de provincies "mordicus tegen het toevoegen van de paramotortrikes aan de vrijstellingsregeling" was.
Als KNVvL hebben we een reactie gegeven. Daarop kwam DGB met de reactie, dat geen enkele paramotortrike onder de vrijstellingsregeling zal vallen en dat de kwestie niet voor januari 2018 opgelost zal worden.
Dit beleid zorgt weer voor veel huiswerk bij de sector paramotor.

Inmiddels heeft er in april een overleg met de provincies (overleg Interprovinciale Contactgroep Luchthavens) plaatsgevonden. De hamvraag, die gesteld werd door de vertegenwoordiger van de sector paramotor was waarom de ICL zo mordicus tegen was. Uit de reacties bleek, dat er geen consensus was.

Er waren slechts twee zaken waar de ICL zich zorgen over maakte:
1. Verstoring van natuurgebieden.
2. Geen meldplicht bij de provincies, waardoor zij niet weten waar luchtvaart plaatsvindt.

Meer informatie hierover staat in Nieuwsbrieven ParamotorWeb 1 - 2017 en verder.
Klik hier om naar het archief van de nieuwsbrieven te gaan.

Flight of the Swans

Update 16 december 2016: Sacha is op 16 december 2016 aangekomen in Slimbridge en heeft daarmee haar expeditie volbracht.

Een groot compliment aan Sacha Dench en haar Flight of the Swans team.

Klik hier of rechtsboven op "FotS" in het menu om naar de speciale pagina over de "Flight of the Swans" op deze website te gaan.

De expeditie:

September - december 2016

"Een missie, die een verbinding maakt tussen de dieren in het wild, de wetlands en de mens, vanuit de wildernis in de arctische toendra helemaal naar Slimbridge in Engeland".

Eén vrouw, 7000 km, 11 landen.
Met een paramotor meevliegen tijdens één van de grote migraties in de natuur.

Een zoektocht naar de gevaren voor "Kleine Zwanen" (Bewick's swans), zodat de kans op overleven tijdens de migratie voor deze zwanen in de toekomst groter wordt.

"Flight of the Swans "route kaart

Website en Facebook

Lees verder op de website van "Flight of the Swans" of op hun Facebook pagina.

TUG of Luchthavenregeling aanvragen, pas op!

Onlangs heeft een vlieger een TUG aanvraag ingetrokken, maar hij moest wel de leges betalen.

Het betrof een aanvraag in de provincie Gelderland. De TUG werd aangevraagd t.b.v. van het gebruik van zijn paramotortrike.
De provincie gaf aan, dat de aanvrager zelf bij de gemeente een "Verklaring van geen bezwaar" aan moest vragen en deze doorgeven aan de provincie. Op zich al een vreemde procedure, want normaal gesproken neemt de provincie contact op met de gemeente en vraagt of er overwegende bezwaren zijn. Er wordt niet om een formele VGB van de burgemeester gevraagd, er is slechts overleg.

De leges kosten stonden, ondanks aangeven van de behandelend ambtenaar, niet op de site vermeld.
De aanvrager schrok van de gemelde leges kosten van €650,-. Aangezien hij het terrein echt maar enkele keren per jaar wilde gebruiken trok hij de aanvraag in. Het werd te kostbaar.

Achteraf bleek, dat een eeenmaal ingezette aanvraag zal leiden tot leges kosten. Ookal wordt de aanvraag van de TUG ingetrokken of zelfs afgewezen.

Let op, voor een luchthavenregeling zijn de leges kosten voor het in behandling nemen van de aanvraag in Gelderland €5450,-. en in de provincie Overijssel zelfs €17.531,-.

Ter info: in Gelderland kan een TUG maar drie keer op dezelfde locatie aangevraagd worden. Daarna dient een luchthavenregeling aangevraagd te worden. Inmiddels ben je dan €7400,- verder.

De informatie is gedeeld met o.a. de KNVvL en het ministerie van I&M.

Reglement Paramotor 2016

Per 15 april 2016 is het nieuwe reglement van kracht.
Dit reglement is een samenvoeging van drie documenten en is op diverse punten aangepast.
De kern was om er een op de praktijkgericht reglement van te maken.

Klik hier om het document in een nieuw venster te openen.

Vrijstelling onder voorwaarden

Sinds 1 juli 2015 genieten "gemotoriseerde schermvliegtuigen" (paramotors) de vrijstelling onder voorwaarden voor het opstijgen en landen.

In het kort houdt de vrijstelling het volgende in:

  • Paramotors (alleen voetstarters) zijn vrijgesteld van de verplichting een luchthavenregeling te hebben
  • De RVGLT (regeling voor terrein eisen) blijft van kracht.
  • Er moet een "verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid" afgegeven zijn door de burgemeester van de betreffende gemeente.
  • De lokatie moet vooraf en slechts eenmalig gemeld worden aan IL&T (meldingtug@ilent.nl).
  • De vrijstelling is ingegaan op 1 juli 2015.
  • Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Het is een fantastisch resultaat. Paramotorvliegers (voetstarters) hebben nu de mogelijkheid om zonder restricties, die aan TUGs en luchthavenregeling verbonden zijn gezamenlijk op een legale manier de luchtsport te beoefenen.

Let wel, indien een lokatie voor 12 dagen of minder gebruikt wordt, dan is een TUG nog steeds vereist.
De vrijstelling is een vrijstelling van een oplossing voor "structureel" gebruik. De TUG is een oplossing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. De provincies hebben gevraagd om dit extra duidelijk te maken.

Meer info: pagina "Vrijstelling".

Bij deze veel dank aan een ieder, die zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan het tot stand komen van deze vrijstelling.

Paramotor

Landingen tijdens de 68e herdenking van operatie "Market Garden" op de Ginkelse heide (2012).

Foto: 11LMB. Vlagvliegen tijdens de 71e herdenking van operatie "Market Garden" op de Ginkelse heide (19-09-2015). Paramotors vliegen hier met de vlaggen van de landen, die deelgenomen hebben aan de operatie en de vlag van de 1st British Airborne Division.